0

දඹුල්ල කණ්ඩලම ප්‍රදාන මාර්ගයේදී ජල කාන්දුවක්

දඹුල්ල කණ්ඩලම ප්‍රදාන මාර්ගයේ 1 කණුවේදී ජල කාන්දුවක් ඇතිව තිබේනවා.අප ureporter සදහන් කර සිටියේ ඊයේ රාත්‍රී 10 ට පමණ මෙම ජල කාන්දුව ඇතීවූ බවයි.ජල සම්පාදනයට දැනුවත් කරද තවමත් කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නැති බවද කියා සිටියා