අනුරාධපුර කුරුණෑගල මාර්ගයේ ශ්‍රාවස්තිපුරදී ලොරි රථයක් පාපැදියක ගැටෙයි.