කොළඹ - නුවර මාර්ගයේ මහර මංසන්දියේදී ලොරි රථයක් ත්‍රීරෝද රථයක ගැටෙයි.