කුලියාපිටිය - කුරුණෑගල මාර්ගයේ හොරම්බාවදී යතුරුපැදියක් හා මොටර් රථයක් එකිනෙක ගැටෙයි