අතුරු මාර්ගයේ පැමිණි මෝටර් රථයක් ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමන් ගත් වෑන් රථයක ගැටෙයි