කුරුණෑගල කුලියාපිටිය මාර්ගයේ මෝටර් රථයක් ත්‍රීරෝද රථය ගැටී අනතුරක