කැකිරාව උලංකුලමදී මෝටර් රථයක ගවයෙකු ගැටී ගවයා මරුට