කුරුණෑගලදී මෝටර් රථයක් හා කන්ටෙිනර් රථයක් ගැටී පුද්ගලයෙකු රෝහලට